Archives

Activity Report 2018

Activity Report 2018

Musicians of the Academy 2018

Violin
Ribon Aida, June Hitsumoto, Yu-Kun Hsiang, Yoko Ishikura, Sayaka Kagei, Karen Kido, Mai Kinomura, Seina Matsuoka, Dong-Chan Shin, Natsumi Tsuboi, Haoming Xie, Hua Zhang

Viola
Seung-Mook Huang, Su-Hyun Kim, Jung-Min Lim, RachelYui Mikuni, Shiiko Nakamura, Emiko Yuasa

Cello
Rune Hitsumoto, Misaki Kurokawa, Haruka Mutaguchi, Ah-Yeon Nam, Yusuke Yabe, Naduo Zhang

Contrabass
Chae-Mun Lim

◉Tutors

Seiji Ozawa, Sadao Harada, Yoshiko Kawamoto, Julien Szulman

◉Advisor

Tadashi Hori

◉Concerts

2018
July 28 Concert at the Music Hall
July 30 Ozawa Concert at Shiga Kogen Sogo Kaikan 98
July 31 Concert at Toppan Hall

◉Programs (Tokyo)

【Quartet Beethoven 1】
Beethoven: String Quartet No. 4 in C minor, Op. 18 1st mov.
Haoming XieYu-Kung HuangShiiko NakamuraNaduo Zhang

【Quartet Schuman】
Schuman: String Quartet No.1 in A minor, Op. 41 2nd and 3rd mov.
(Dong-Chan ShinNatsumi TsuboiSeung-Mook HuangAh-Yeon Nam

【Quartet Schuman】
Debussy: String Quartet in G major, Op. 10 1st and 2nd mov.
Hua ZhangSayaka KageiSuhyun KimHaruka Mutaguchi

【Quartet Beethoven 2】
Beethoven: String Quartet No. 11 in F minor, Op.95 “Serioso” 1st and 4th movement.
Mai KinomuraYoko IshikuraRachelYui MikuniYusuke Yabe

【Quartet Dvořák】
Dvořák: String Quintet No. 2 in G major, Op. 77 2nd and 3rd mov.
Seina MatsuokaRibon AidaJung-Min LimMisaki KurokawaChae-Mun Lim

【Quartet Tchaikovsky】
Tchaikovsky: String Quartet No. 3 in E-flat minor, Op.30 1st mov.
June HitsumotoKaren KidoEmiko YuasaRune Hitsumoto

【Strings Ensemble】
Mozart: Divertimento in D major, K136 1st mov.
Beethoven: String Quartet No. 16 in F major, Op. 135 3rd mov.
(Ensemble: 2018 Ozawa International Chamber Music Academy musicians)

◉Photo gallery

※Click to enlarge