Archives

Activity Report 2015

Activity Report 2015

Musicians of the Academy 2015

Violin
Ribon Aida, Shunichiro Fukuda, Yu-Kun Hsiang, Saki Ishida, Karen Kido, Ryota Kuratomi, Seina Matsuoka, Kyoko Ogawa, Megumi Okaya, Reika Okura, Natsumi Tsuboi, Hua Zhang

Viola
Tomohiro Arita, Yifei Deng, Xiaoti Guo, Tatsuya Nanasawa, Nao Tohara, Chenran Zhang

Cello
Rune Hitsumoto, Urara Katsuki, Aya Kitagaki, Yukinori Kobatake, Misaki Kurokawa, Chengyu Mao

Tutors

Seiji Ozawa, Julien Szulman, Yoshiko Kawamoto, Sadao Harada

Concerts

July 2015
July 29 Mori no Ongaku-do, Okushiga
July 30 Yamanouchi junior high school
July 31 Tokyo Opera City, Concert Hall

Program

Mendelssohn: String Quartet Op. 12 1st movement
(Vn. Ryota Kuratomi, Reika Okura / Va. Nao Tohara / Vc. Yukinori Kobatake)

Beethoven: String Quartet Op. 74 2nd movement
(Vn. Natsumi Tsuboi, Yu-Kun Hsiang / Va. Xiaoti Guo / Vc. Chengyu Mao)

Barber: String Quartet Op. 11 1st movement
(Vn. Seina Matsuoka, Karen Kido / Va. Yifei Deng / Vc. Urara Katsuki)

Schumann: String Quartet Op. 14 No. 1 3rd movement
(Vn. Saki Ishida, Shunichiro Fukuda / Va. Tomohiro Arita / Vc. Rune Hitsumoto)

Beethoven: String Quartet Op. 18 No. 1 2nd movement
(Vn. Hua Zhang, Megumi Okaya / Va. Chenran Zhang / Vc. Aya Kitagaki)

Brahms: String Quartet Op. 51 No. 2 1st movement
(Vn. Ribon Aida, Kyoko Ogawa / Va. Tatsuya Nanasawa / Vc. Misaki Kurokawa)

Beethoven: String Quarter No. 16 Op. 135 3rd movement
Grieg: “Holberg Suite” Op. 40 1st, 4th and 5th movement

(Ensemble: 2015 Ozawa International Chamber Music Academy musicians)

◉Photo gallery

※Click to enlarge